POSTER BİLDİRİLER

Poster Bildiri Listesi
P-01 Perkütan Koroner Girişim Geçiren Bireylerde Ölüm Korkusu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İlişkisi Şerafettin Okutan
P-02 “Benim Diz Protez Ameliyatımı Bir Robot Yaptı”: Nitel Çalışma Pınar Ongün
P-03 Ameliyathane Hemşirelerinin Güvenli Cerrahiye Bakış Açıları ve Hasta Güvenliği Tutumları Mervegül Özkan
P-04 Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Öz-Yeterlilikleri ve Cerrahi Kliniklerinde Algıladıkları Stresörler Burçak Şahin Köze
P-05 Annelerin Ameliyat Öncesi Beslenme Sürecine İlişkin Tutumlarının Pediatrik Cerrahi Hastalarının Beslenme Durumlarına Etkisinin İncelenmesi Nazife Gamze Özer Özlü
P-06 Kardiyovasküler cerrahi sonrası kırılganlığı etkileyen faktörlerin ve kırılganlık ile ameliyat sonrası iyileşme arasındaki ilişkinin belirlenmesi Eda Ayten Kankaya
P-07 Hemşirelik Öğrencilerine Verilen İlk Yardım Eğitiminde Sınıf İçi Oyun ve Bulmacanın Etkisi: Bir Karma Yöntem Çalışması Nazife Gamze Özer Özlü
P-08 Ameliyathanede Steril Teknikte Sık Yapılan Hatalar Dilek Yildirim Tank
P-09 Cerrahi Birimlerde Klinik Uygulamaya Çıkan Hemşirelik Öğrencilerinin Terapötik İletişim Becerilerinin Belirlenmesi Esra Pinarkaya Özpinar
P-10 Robotik Cerrahi Hemşirelerinin Rol ve Sorumlulukları: Sistematik Derleme Semra Bülbüloğlu
P-11 Cerrahi Hastalarında Preoperatif Ağrı İnançlarının Postoperatif Ağrı Düzeylerine İlişkisi Şeyma Yurtseven
P-12 Cerrahi Hemşireliği Dersi Alan Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Stresör Algıları ve Klinik Uygulamalara Yönelik Tutumları Arzu Aslan Basli
P-13 KONJENİTAL AĞRI DUYARSIZLIĞI VE ANHİDROZİS ( CIPA) AMELİYATHANEDE HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU Sefine Çakmak Ön
P-14 Timektomi Yapılan Myastenia Gravis’li Hastanın Anestezi Sonrası Bakım Ünitesinde Öz-Bakım-Tedavi Kuramına Göre Hemşirelik Bakımı Özlem İbrahimoğlu
P-15 Cerrahi Alan Enfeksiyonu ve Enfeksiyonu Önleyici Adımlar Aslı Sarıkaya
P-16 NANOTEKNOLOJİNİN CERRAHİDE KULLANIMI VE HEMŞİRELİK BAKIMINA KATKISI Özgül Aydemir
P-17 Hemşirelerin Robotik Kalp Cerrahisi Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Kiymet Öztepe Yeşilyurt
P-18 Uluslararası Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarına İlişkin Öz Yeterlik Düzeyleri İle Stresle Baş Etme Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Sibel Altıntaş
P-19 AMELİYATHANELERDE RADYASYON GÜVENLİĞİ VE RADYOAKTİF MADDELERE KARŞI ALINAN ÖNLEMLER Cansu Hazal Yanardağ
P-20 AÇIK VE KAPALI KALP CERRAHİSİ SONRASI YAPILAN UYGULAMALARIN AĞRI ÜZERİNE ETKİSİ Gamze Ataman Yildiz
P-21 Hemşirelik Öğrencilerinin Ağrı İnançları ve Ağrı Değerlendirmeye Yönelik Tutumları Burçin Irmak
P-22 COVID-19 Pandemisinde Cerrahi Alanda Çalışan Hemşirelerin Sağlık Anksiyetesi Düzeyleri ile Aşı Olma Durumlarının Belirlenmesi Senan Mutlu
P-23 Elektrik Yanıklı Bir Hastanın Perioperatif Yönetimi: Olgu Sunumu Semra Bülbüloğlu
P-24 Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası COVID-19 Kliniklerinde Çalışmaya İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma İlknur Tura
P-25 Total Diz Protezinden Flep Ameliyatına: Bir Olgu Sunumu Ceyda Akbıyık
P-26 Ortopedik Cerrahi Geçiren Hastaların Sağlık Okuryazarlık Düzeyinin Taburcu Olmaya Hazır Olma Durumuna Etkisi Suzan Güven
P-27 Radikal Prostatektomi Geçiren Hastalara Verilen Taburculuk Eğitimi ve Taburculuk Sonrası Telefonla Danışmanlık Hizmetinin Hastaların Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma Sevgi Deniz Doğan
P-28 Ameliyat Öncesi ve Sonrası Dönemde Açlık Süresi: Türkiye’de ki Çalışmaların İncelenmesi Nurten Taşdemir
P-29 Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerinin Yapay Zekâya İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma Pınar Kaya
P-30 BASINÇLI İNTRAPERİTONAL AEROSOL KEMOTERAPİ (PIPAC) UYGULANAN HASTALARDA GASTROİNTESTİNAL SEMPTOMLAR VE YÖNETİMİ Emre Kuğu
P-31 Laparoskopik Cerrahi Sonrası Sakız Çiğnemenin Scientometric Analizi Esra Özkan
P-32 Cerrahi Hastalarının Hemşirelik Bakım Kalitesi Algısı İle Hastane Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi Özlem Kersu
P-33 Kültürel Cerrahi Bir Uygulama: Kadın Sünneti Ebru Dığrak
P-34 HİDRADENİTİS SÜPÜRATİVA TANILI HASTANIN JOANNE R.DUFFY’ NİN KALİTELİ BAKIM KURAMINA GÖRE BAKIMI: OLGU SUNUMU Melis Merve Çetinkaya
P-35 Kalp Cerrahisi Uygulanacak veya Uygulanan Yaşlı Bireylere Yönelik Yapılan Hemşirelik Çalışmalarının Bibliyometrik Analiz ile İncelenmesi Burcu Yüksel Kuru
P-36 Türkiye'de Sanal Gerçeklik Kullanımının Ağrı Yönetimi Üzerindeki Etkilerini İnceleyen Hemşirelik Tezleri: Sistematik Derleme Kübra Şengör
P-37 Akciğer Malignitelerinde Uygulanan Cerrahi Tekniklerin Hasta Sonuçlarına Etkileri Birgül Belgin
P-38 Cerrahi El Yıkama ile İlgili YouTube Videolarının İçerik, Güvenilirlik ve Kalite Açısından Değerlendirilmesi Hatice Merve Alptekin
P-39 Kolonoskopi Memnuniyet ve Güvenlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi Hatice Merve Alptekin
P-40 İLK KEZ VE MÜKERRER SEZERYAN OLACAK GEBELERİN AĞRI İNANÇLARI VE ENDİŞE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Gamze Ulu Yolcu
P-41 SEZERYANDA UYGULANAN ANESTEZİ TİPİNİN DOĞUM SONU KONFORU VE AĞRI İNANCINA ETKİSİ Gülnihal Akarsu
P-42 Robotik Cerrahi Ve Hemşirelik Hilal Gökçe
P-43 Afetlerde Ameliyathane Hemşireliği Geleneksel Derleme Sedanur Aygün
P-44 Kolorektal Kanser Cerrahi Geçiren Hastalarda Clavien-Dindo Sınıflandırma Sistemine Göre Postoperatif Komplikasyonlar Hilal Kahraman
P-45 Diyabetik Ayak Tedavisinde İntralezyonel Epidermal Büyüme Faktörü Etkisi: Olgu Sunumu Emine Acar
P-46 AÇIK KALP CERRAHİSİ GEÇİREN HASTALARA UYGULANAN PREHABİLİTASYON PROGRAMININ AMELİYAT SONRASI İYİLEŞMEYE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME Hale Nur Can
P-47 MORBİD OBEZ HASTADA AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ERKEN DÖNEM MOBİLİZASYON YETERSİZLİĞİ VE YARA İYİLEŞMESİNDE GECİKME Büşranur Ateş
P-48 Cerrahi Hemşirelerinin Genomik Kavramlara İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Özlem Kıvanç
P-49 Spontan Pnömotoraks olan Tüp Torakostomi Kapalı Su Altı Drenajı Uygulanan Hastada Hemşirelik Girişimlerinin ve İyileşmenin İncelenmesi Ruhi Sevin
P-50 Meme Kanseri Risk Düzeyi ile Meme Kanseri Endişe Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Cemile Çelebi
P-51 Bir Olgu Sunumu Olarak Kısmi Kalınlıkta Deri Greftinde(KKDG) Dermatom Kullanımı,Tie-Over Pansuman ve Cerrahi Operasyon Hemşiresinin Görevleri Buse Gözde Eker
P-52 Periferik İntravenöz Kateter Uygulaması ve Bakımına Yönelik Kanıta Dayalı Güncel Uygulamalar Dilek Yildirim Tank
P-53 Primer Bakım Vericilerin/Hasta Yakınlarının Taburculuk Öncesi Trakeostomi Aspirasyon Deneğimleri Yeliz Şapulu Alakan
P-54 Tüp Torakostomi Uygulanan Hastaların Hemşirelik Bakımı Zeynep Kizilcik Özkan
P-55 Robot yardımlı laparoskopik ve saf laparoskopik cerrahide görev alan perioperatif hemşirelerin iş tatmini, depresyon şiddeti ve yaşam kalitesinin karşılaştırılması Dilara Nur Turgut
P-56 Cerrahi Hastalarının Sağlık Okuryazarlığı Durumunun İncelenmesi; Sistematik Derleme Yakup Akyüz
P-57 Palyatif Bakım Servisinde Yatan Hastalara Bakım Veren Bireylerin Bakım Verme Yüklerinin Belirlenmesi Veli Arslan
P-58 AMELİYATHANEDE CERRAHİ DUMAN MARUZİYETİ VE ETKİLERİ Berfin Avcı
P-59 Türkiye'de Lisans Düzeyinde Verilen Ameliyathane Hemşireliği Derslerinin İncelenmesi Züleyha Şimşek Yaban
P-60 Cerrahi Sonrası Deliryumun Önlenmesinde Hipertonik Sodyum Klorür Uygulamasının Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi ile İncelenmesi Nurşah Büyükçamsarı Şanlıer
P-61 Hastaların Akut ve Kronik Ağrıyla Başa Çıkma Davranışlarının Belirlenmesi Ayşe Gökce Işıklı
P-62 İstanbul’da Depremzedelere Bakım Veren Hemşirelerin Deneyimleri, 2023 Pazarcık Depremi Dilay Hacıdursunoğlu Erbaş
P-63 Ameliyat Sürecine Yönelik Görsel Bilgilendirmenin Hastaların Ameliyat Öncesi Kaygı Düzeyine Etkisinin Belirlenmesi Muhammed Gültaş
P-64 ‘’AORN 2023 Güncellemeleri Işığında Minimal İnvaziv Cerrahi’’ Gizem Gümüştağ
P-65 Hasta Pozisyonunun Endotrakeal Tüp Kaf Basıncına Etkisinin Farkında mıyız? Nurten Taşdemir
P-66 Avrupa Karın Duvarı Hernileri Yaşam Kalitesi Ölçeği'nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Emel Cihan
P-67 Cerrahi Hemşirelerinde Hasta Güvenliği Kültürü ile Tıbbi Hata Eğilimi Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler Fadime Gök
P-68 Kanser Hastalarının Onkolojik Cerrahi Öncesi Ağrı Yönetiminde Kullandığı Nonfarmakolojik Yöntemlerin Belirlenmesi Muaz Gülşen
P-69 Abdominal Aorta Anevrizma Tanılı Bir Hastanın Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu Elif Aslan
P-70 Cerrahi Klinik ve Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Psikolojik Sağlamlık Düzeyi ile Bakım Davranışları Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Zeynep Deveci Koçbilek
P-71 Hemşirelik Alanında Ameliyathane ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi Zeynep Deveci Koçbilek
P-72 Hastaların Kolonoskopi Deneyimlerine Yönelik Nitel Bir Çalışma: “Hazırlık Aşaması Yorucu ve Zor” Senan Mutlu
P-73 Meme Cerrahisi Geçiren Hastalarda Mobil Uygulama Kullanımının Etkinliği; Sistematik Derleme Ebru Karaaslan
P-74 Ortopedi Hastalarında Düşme Önleme: Sistematik Derleme Sibel Arslan
P-75 Cerrahi öncesi ve sonrası dönemde ağrı kontrolünde non-invaziv yaklaşımlar Burcu Ece Korkmaz
P-76 Yüzeyel İnsizyonel Cerrahi Alan Enfeksiyonu Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik Güvenirlik Çalışması Cemile Çelebi
P-77 Sirkadiyen Ritmin Ameliyat Sonrası Ağrı Üzerindeki Etkisi: Bir Sistemik Derleme Emre Kuğu
P-78 Cerrahi Hastalarında Anksiyete: Sistematik Derleme İsmail Sivrikaya
P-79 Hemşirelik Öğrencilerinin Organ Bağışına Yönelik Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi Nihal Çeliktürk Doruker
P-80 Geriatrik Cerrahide Ameliyat Sonrası Ağrı: Türkiye’deki Çalışmalar Nurten Taşdemir
P-81 Cerrahi Hemşirelerinde İş Birliği ve Konfor Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Eda Dolgun
P-82 Mayo Yüksek Performanslı Ekip Çalışması Ölçeği: Türkçe Geçerlik Güvenirlik Çalışması Nermin Ocaktan
P-83 Hemşirelik Öğrencilerinde Sosyal Görünüş Kaygısının Kozmetik Cerrahiyi Kabul Etme Düzeyine Etkisinin Belirlenmesi Gülşah Köse
P-84 Yaşlı Bireylerde Kırılganlığı Tespit Etmeye Yönelik Değerlendirme Ölçekleri: Sistematik İnceleme Naciye Kaya
P-85 Kolorektal Cerrahide Bakım Paketi Kullanımının Cerrahi Alan Enfeksiyonlarına Etkisi; Sistematik Derleme Hatice Akaltun
P-86 İlk Yardım Eğitimi için Geliştirilen Senaryo Tabanlı Ciddi Oyun Uygulamasının Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgi Düzeyleri ve Öz-Yeterlilikleri üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma Protokolü Asli Saldamli
P-87 Türk Toplumunun Ulusal Kanser Tarama Programları Konusunda Bilgi ve Davranışlarının Belirlenmesi Nuran Gençtürk
P-88 Kahramanmaraş depreminde yüz yaralanması olan bir çocuk olgunun incelenmesi Hüseyin Güneş
P-89 Ülkemizde cerrahi hemşireliği alanında sanal gerçeklik gözlüğünün kullanımı Berceste Kahveci
P-90 Yanık Pansumanı Sırasında Non-Farmakolojik Yöntemlerin Yanık Ağrısı Üzerine Etkisi Fırat Açikgöz
P-91 Akciğer Kanser Hastalarının Cerrahi Sonrası Maneviyat ve Umut Düzeylerinin İncelenmesi Selda Rızalar
P-92 Cerrahi Hemşireliğin Küresel Sıcaklık Artışındaki Sorumlulukları Gülnaz Kızılkaya
P-93 Türkiye’de Cerrahi Hemşireliği Alanında Sanal Gerçeklik Kullanımı Nurten Taşdemir
P-94 Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinde Ağrı Korkusu: Kesitsel Bir Çalışma Aysun Özdemir
P-95 Türkiye’de Sanal Gerçekliğin Cerrahi Hastalar Üzerinde Etkisine Yönelik Yapılan Hemşirelik Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi Serap Sayar
P-96 Çocuk Cerrahisi Hemşirelerinin Ayrımcılık Algısı ile Geçici Koruma Çocuklara Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Adile Savsar